FR / NL

Gebruiksvoorwaarden website

Welkom bij de Nederlandse website van Essilor. Met uw bezoek aan de site “Essilor.nl”, stemt u in met deze wettelijke vermeldingen en gebruiksvoorwaarden.

1

Beschrijving van de website

Het doel van de site is u informatie te verstrekken over producten en diensten van de Essilor groep en u via links toegang naar de verschillende internetsites van deze groep te verschaffen.
De site is eigendom van de onderneming ESSILOR NEDERLAND BV, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Marconistraat 9, 6902 PC ZEVENAAR, Nederland, Nederland (e-mail: info@essilor.nl, tel: 0316-580510)

2

Algemene waarschuwing

ESSILOR, de eigenaar van deze website, streeft ernaar om te zorgen dat de beschikbare informatie zowel correct als up-to-date is wanneer het online wordt geplaatst.

ESSILOR
- waarborgt evenwel in geen geval de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de gegevens die op deze site beschikbaar zijn
-en behoudt zich het recht om de inhoud van de documenten die zijn gepubliceerd op de website op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren.

Bijgevolg wijst ESSILOR elke aansprakelijkheid van de hand:
- voor (de gevolgen van) elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of onvolledigheid van de op de site beschikbare gegevens,
- voor (de gevolgen van) het (tijdelijk) niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de (gegevens op de) site,
- voor alle schade die voortvloeit uit ongeoorloofde toegang door een derde, ook wanneer dit een wijziging van de op de site beschikbare gegevens inhoudt,
- en in het algemeen voor elke schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, herkomst, aard of gevolgen, veroorzaakt door toegang van wie ook tot de site, alsook door het gebruik van (informatie op) de site en/of het geloof dat wordt gehecht aan enige informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

3

Naleving van intellectuele eigendomsrechten

De site met al haar onderdelen, zoals merken, logo's, foto's, teksten en bestanden is een intellectueel werk dat wordt beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom, zoals merken, auteursrechten en databankrechten. Behoudens andersluidende vermelding zijn de intellectuele eigendomsrechten op de site, alsmede op de documenten en bestanden die zijn opgenomen op de site en op elk van de elementen die voor deze site werden gemaakt, exclusief eigendom van ESSILOR of van haar licentiegever(s). ESSILOR verleent geen andere licentie of geen ander recht dan deze te raadplegen op de site.

De reproductie van alle op de site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke en niet-commerciële informatiedoeleinden. Elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Geen enkel recht of geen enkele licentie voor een van deze elementen kan worden toegekend zonder de schriftelijke toestemming van ESSILOR of van haar licentiegever(s), die eigenaars zijn van de rechten.

Voor meer informatie vragen wij u contact op te nemen met info@essilor.nl.

4

Privacybeleid en uw persoonlijk identificeerbare informatie

4.1 Verwerving en gebruik

De gegevens die u verstrekt aan de hand van de formulieren op de site, zijn noodzakelijk om uw vragen te beantwoorden, en voor het administratieve beheer en externe informatie- en communicatiedoeleinden over de producten van ESSILOR. Verwerking van de verbindingsgegevens voor louter statistische of commerciële doeleinden is mogelijk. De gegevens worden enkel voor commerciële communicatie gebruikt, indien u hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Wij wijzen u erop dat deze gegevens met het oog op hun verwerking kunnen worden doorgegeven aan andere ondernemingen van de groep Essilor binnen de Europese Unie.

4.2 Bescherming van persoonlijk identificeerbare informatie

De gegevens die op u betrekking hebben, worden door ESSILOR in alle vertrouwelijkheid en veiligheid opgeslagen en verwerkt.
Elk persoonsgegeven dat u aan ESSILOR verstrekt, is onderworpen aan de bepalingen van de Nederlandse wet ter bescherming van de persoonsgegevens. In dit verband beschikt u over een recht op inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, waarvan u op elk moment direct online gebruik kunt maken via het volgende e-mailadres (info@essilor.nl) of door een schriftelijk verzoek te richten aan:
ESSILOR NEDERLAND BV, afdeling klantenservice, Marconistraat 9, 6902 PC ZEVENAAR, Nederland, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs. Op een verzoek als hier bedoeld zal ESSILOR binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren.

5

Het delen van persoonlijk identificeerbare informatie

Essilor kan uw persoonlijk identificeerbare informatie delen met derden uit marketingoverwegingen. Essilor zal uw informatie niet verkopen, verhandelen of doorsturen naar derden tenzij Essilor u hier van tevoren op de hoogte stelt zoals hierin en beneden beschreven:

Dochterondernemingen en aanverwante bedrijven. Essilor mag persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken aan haar dochterondernemingen en aanverwante bedrijven, inclusief toekomstige dochterondernemingen en business partners.

Website consultants en service providers. Essilor mag persoonlijk identificeerbare informatie doorgeven aan ingehuurde consultants en service providers (zoals providers van hosting, support, onderhoud en correctie, reparateurs, postbezorging en verwerking van betalingen) in het geval dat zij toegang tot de databases of de persoonlijk identificeerbare informatie in de databases nodig hebben om diensten te verlenen aan u, Essilor of de website.

Gezamenlijke promotiepartners.  Soms worden er gezamenlijke promoties uitgevoerd in samenwerking met derden. Wanneer u zich opgeeft voor één van deze gezamenlijke promoties mag uw informatie verzameld worden door zowel Essilor en de derde partij. Het is ook mogelijk dat wij u de optie geven om ermee in te stemmen dat uw informatie wordt gedeeld met de promotiepartner. Uw informatie zal door ons en/of door hen gebruikt worden volgens het hierboven beschreven privacybeleid.

Handhaving van rechten/veiligheid. Essilor behoudt het recht om persoonlijke identificeerbare informatie te openbaren (i) wanneer Essilor hiertoe wettelijk verplicht is of wanneer Essilor gelooft dat de wet ons hiertoe verplicht, (ii) wanneer  Essilor gelooft dat dat noodzakelijk is om de rechten, vrijheden, eigendomsbelangen of veiligheid van Essilor, onze gebruikers of anderen te waarborgen of handhaven, of (iii) wanneer Essilor dit als noodzakelijk ziet voor de naleving van en aanspraken uit deze gebruiksvoorwaarden en/of privacyverklaring en meer in het bijzonder voor het oplossen van geschillen, het troubleshooten van problemen, het voorkomen van fraude of ter handhaving van ons privacybeleid of de gebruikersvoorwaarden van de website.

Reorganisatie of verkoop van het bedrijf. In het geval dat Essilor fuseert met of deel wordt van een andere organisatie, of in het geval dat Essilor wordt verkocht of vrijwel al haar activa verkoopt of op een andere manier wordt gereorganiseerd, zal de persoonlijke identificeerbare informatie die Essilor verwerft onder de overgedragen activa behoren.

Anders toegestaan door de wet. Essilor mag persoonlijk identificeerbare informatie doorgeven aan derden wanneer wij hiertoe op grond van de toegepaste wetgeving uitdrukkelijk zijn geautoriseerd.

6

Ouders en voogden

Aan de hand van eventuele gegevens die verzameld worden kan Essilor niet controleren of er gegevens worden achtergelaten door minderjarigen. Wanneer u een ouder of wettelijke vertegenwoordiger bent en denkt dat uw kind informatie aan ons heeft verstrekt, kunt u contact met ons opnemen om deze gegevens te laten verwijderen.

7

Afmelden

E-mails. U kunt zich afmelden voor toekomstige e-mails van Essilor door de afmeldprocedure te volgen die te vinden is in iedere e-mail. Ook wanneer u zich afmeldt voor promotionele e-mails van Essilor zullen wij u e-mails over transacties sturen en via e-mail reageren wanneer u een vraag stelt.

Cookies. Essilor maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die opgeslagen worden op uw computer. Met een cookie kunnen wij u niet identificeren, maar dit registreert browserinformatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u heeft geraadpleegd, datum en uur van raadpleging enz.). Wij wijzen u erop dat de registratie van cookies kunt weigeren bij de configuratie van uw internetbrowser. U kunt uw preferenties aanpassen en de cookies blokkeren. Cookies zorgen er wel voor dat u gebruik kunt maken van bepaalde functies op onze website. Het blokkeren van cookies kan de navigatie op onze site daarom verstoren.

Webbakens. Essilor maakt ook gebruik van webbakens (ook bekend als action tags, pixels, of transparante GIF-bestanden) om online marketing te beheren. Deze webbakens worden verstrekt door onze marketing verkopers en zorgen ervoor dat een unieke cookie herkend kan worden. Dit zijn bestand die door een webserver worden gecreëerd en door uw webbrowser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. De webbakens worden geplaatst door Essilor. Door deze bakens weten wij door welke advertenties gebruikers op onze websites komen. Wij kunnen hierdoor ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zodat wij u, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, gerichte advertenties kunnen sturen, waaronder advertenties op andere websites, die interessant voor u kunnen zijn. De informatie die we met deze technologie verzamelen en delen is anoniem en kan niet persoonlijk geïdentificeerd worden. Uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres worden niet bewaard..

Tools op mobiele apparaten. U kunt de tools op uw mobiele telefoon instellen. U kunt bijvoorbeeld uw GPS uitschakelen of ervoor kiezen om geen pushberichten meer te ontvangen op uw telefoon.

Do Not Track (“DNT”)-signalen. Essilor reageert momenteel niet op DNT-signalen. Dit kan in de toekomst veranderen.

8

Links naar andere websites

Andere websites van Essilor. Deze gebruiksvoorwaarden en de hierin opgenomen privacyverklaring gelden alleen voor de websites van Essilor waar deze is geplaatst. Andere websites van Essilor of van derden waarvan een link op de website is geplaatst hebben mogelijk een ander beleid met betrekking tot het gebruik en de privacy. Zorg er daarom voor dat u altijd de voorwaarden leest op de website waarnaar u linkt, zodat u weet welke informatie die website verzamelt en waarvoor zij die informatie gebruikt.