LEES DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT

Wat houden deze voorwaarden in?

Dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik beschrijft de normen voor de inhoud die gelden wanneer u inhoud uploadt naar onze website, contact opneemt met andere gebruikers op onze website, een link naar onze website plaatst of op een andere wijze met onze website communiceert.
Klik op de links hieronder om direct meer informatie te bereiken over elk onderwerp:

 

 1. Hoe met ons contact opnemen ?
 2. Instemming met de voorwaarden
 3. Andere voorwaarden die ook van toepassing kunnen zijn
 4. Wijzigingen in de voorwaarden
 5. Verboden gebruik
 6. Interactieve Diensten
 7. Normen voor de inhoud
 8. Schending van dit beleid

Over ons en hoe u met ons contact kunt opnemen

De website Essilor.be wordt beheerd door Essilor België ("Wij"). Wij zijn geregistreerd in België onder bedrijfsnummer 0403026585 en zijn statutair gevestigd te Anderlecht (1070), Internationalelaan 55H. Het adres van onze hoofdvestiging is Internationalelaan 55H, 1070 Anderlecht. Ons btw-nummer is BE0403026585.
Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar consumer@essilor.be .

Door gebruik te maken van onze website stemt u in met deze voorwaarden

Door gebruik te maken van onze website, bevestigt u uw instemming met de voorwaarden van dit beleid en accepteert u deze in acht te nemen.
Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen gebruik maken van onze website.
Wij raden u aan een kopie van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

Ook andere voorwaarden kunnen op u van toepassing zijn

Onze Voorwaarden voor het gebruik van de website zijn ook van toepassing op uw gebruik van onze website.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden

Wij passen deze voorwaarden regelmatig aan. Wij verzoeken u om bij elk gebruik van onze website deze voorwaarden te bekijken om kennis te nemen van de op dat moment geldende voorwaarden.

Verboden gebruik

U mag onze website uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden.  U mag onze website niet gebruiken:

 • Op enigerlei wijze die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- en regelgeving.
 • Op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft.
 • Met het doel om minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of te trachten te schaden.
 • Om iemand te pesten, te beledigen, te intimideren of te vernederen.
 • Voor het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan onze normen voor de inhoud [INSERT AS LINK TO CONTENT STANDARDS BELOW].
 • Voor het verzenden of laten verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde reclame- of promotie-informatie of enige andere vorm van dergelijke berichten (spam).
 • Voor het bewust verspreiden van data of het verzenden of uploaden van bestanden die virussen, trojans, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of soortgelijke computercodes bevat die bestemd zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Bovendien stemt u ermee in om:

 • Geen enkel onderdeel van onze website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen in strijd met de bepalingen van onze Voorwaarden voor het gebruik van de website [INSERT AS LINK TO SITE's TERMS OF USE].
 • Geen onbevoegde toegang te verlenen tot en geen interferentie, schade of onderbreking te veroorzaken op:
 • enigerlei deel van onze website;
 • enigerlei uitrusting of netwerk waarop onze website is opgeslagen; 
 • enigerlei software die voor de levering van onze website wordt gebruikt; 
 • of enigerlei apparatuur, netwerk of software eigendom van of gebruikt door een derde partij.

Interactieve Diensten

Wij kunnen interactieve diensten aanbieden op onze website, waaronder maar niet beperkt tot:

 • chatrooms;
 • bulletinboards;
 • afsprakentools.

Wanneer wij een interactieve dienst aanbieden, informeren wij u duidelijk over de aard van de aangeboden dienst en of deze wordt gemodereerd en zo ja in welke vorm (waaronder of dit door mensen of automaten wordt uitgevoerd).
Wij doen ons best om rekening te houden met mogelijke risico's voor gebruikers (en in het bijzonder voor kinderen) van derden wanneer zij gebruik maken van een op onze website aangeboden interactieve dienst en wij besluiten in elk geval of het wenselijk is om de betreffende dienst gezien deze risico's te modereren (en in welke vorm). Wij zijn echter niet verplicht om toezicht, controle of moderatie uit te voeren van een interactieve dienst die wij op onze website aanbieden en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze normen voor de inhoud, ongeacht of de dienst wel of niet wordt gemodereerd. 
Het gebruik van een van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van de ouder of voogd. Wij wijzen ouders die hun kinderen toestaan om een interactieve dienst te gebruiken erop dat het belangrijk is dat zij communiceren met hun kinderen inzake hun veiligheid online, aangezien moderatie geen volledige waarborg biedt. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve dienst moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico's voor hen. 
Wanneer wij een interactieve dienst modereren, bieden wij u gewoonlijk een manier om contact op te nemen met de moderator voor het geval een vraag of probleem oprijst.

Normen voor de inhoud

Deze Normen voor de inhoud zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt ("Bijdrage") aan onze website of aan een ermee verbonden interactieve dienst. 
De Normen voor de inhoud moeten zowel naar de geest als naar de letter worden nageleefd. Deze normen zijn van toepassing op zowel elk deel als op het geheel van een Bijdrage.
Essilor België bepaalt naar eigen goeddunken of een Bijdrage in strijd is met de Normen voor de inhoud.
Een Bijdrage moet:

 • accuraat zijn (wanneer feiten worden vermeld);
 • oprecht zijn (wanneer meningen worden geuit);
 • voldoen aan de wetten die gelden in [Engeland and Wales] en in het land van waaruit de Bijdrage is verzonden.

Een Bijdrage mag niet:

 • lasterlijk zijn voor enigerlei persoon;
 • obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend zijn;
 • pesten, beledigen, intimideren of vernederen;
 • seksueel expliciet materiaal promoten;
 • materiaal inzake seksueel misbruik van kinderen omvatten;
 • aanzetten tot geweld;
 • aanzetten tot discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • enigerlei auteursrecht, databankenrecht of handelsmerk van een derde schenden;
 • waarschijnlijk misleidend zijn voor een derde;
 • enigerlei wettelijke verplichting jegens een derde schenden, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht;
 • aanzetten tot een illegale activiteit;
 • minachtend zijn voor het hof;
 • de privacy van een derde bedreigen, misbruiken of schenden, of irritatie, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • waarschijnlijk treiterend, kwetsend, ontrievend, alarmerend of ergerend zijn voor een derde;
 • iemand nabootsen, of een onjuiste indruk geven van uw identiteit of band met een derde;
 • de indruk wekken dat de Bijdrage afkomstig is van Essilor België indien dit niet het geval;
 • pleiten voor of aanzetten of oproepen tot het plegen van een onwettige of criminele daad, zoals (bij wijze van voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.
 • een verklaring bevatten waarvan u weet of gelooft, of redelijkerwijs kunt aannemen dat leden van het publiek aan wie de verklaring zal worden gepubliceerd, deze waarschijnlijk zullen begrijpen als een directe of indirecte aanmoediging of andere aansporing tot het plegen, voorbereiden of uitlokken van terreurdaden;
 • enige vorm van reclame of aanbeveling voor diensten of weblinks naar andere websites bevatten.

Schending van dit beleid

Wanneer wij van mening zijn dat er sprake is van een inbreuk op dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.  
Het niet naleven van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de Voorwaarden voor het gebruik op basis waarvan u onze website mag gebruiken en kan leiden tot de volgende maatregelen onzerzijds:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze website te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van een door u geüploade Bijdrage op onze website.
 • Verstrekking van een waarschuwing aan u.
 • Juridische procedures tegen u voor de vergoeding van alle kosten voortvloeiend uit de inbreuk op basis van schadeloosstelling (waaronder, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten).
 • Verdere juridische stappen tegen u.
 • Openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten of de wet dit vereist.

Wij sluiten onze aansprakelijkheid uit voor alle maatregelen die wij nemen naar aanleiding van schendingen van dit Beleid voor aanvaardbaar gebruik. De acties die wij kunnen ondernemen zijn niet beperkt tot de hierboven beschreven acties en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.